ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ รายวิชาเคมี 1 (อ่าน 103) 01 ก.ย. 60
ชุดกิจกรรม เรื่องฟิสิกส์อะตอม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน (อ่าน 116) 11 ส.ค. 60
เผยแพร่ผลงาน รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเรื่องฟิสิกส์อะตอม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน (อ่าน 87) 11 ส.ค. 60
เผยแพร่ผลงาน รายงานการพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องการวาดภาพระบายสีได้โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียน (อ่าน 83) 09 ส.ค. 60
เผยแพร่ผลงาน การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติมชุดท้องถิ่นในจังหวัดแพร่ กลุ่มสาร (อ่าน 107) 06 ก.ค. 60
เผยแพร่ผลงาน โครงงานเรื่องการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นบ้านเชตวัน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ (อ่าน 94) 06 ก.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 97) 22 พ.ค. 60
ต้อนรับบุคลากร..คุณครูสุพรรัตน์ งิ้วลาย..ย้ายมาจากโรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา (อ่าน 114) 18 พ.ค. 60
ต้อนรับบุคลากร..คุณครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี..ย้ายมาจากโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ฯ (อ่าน 129) 16 พ.ค. 60
รายละเอียดราคากลางหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 124) 02 พ.ค. 60
สอบราคาจัดซื่อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 77) 02 พ.ค. 60
การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (อ่าน 162) 16 เม.ย. 60
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (อ่าน 115) 01 เม.ย. 60
คณะครูอบรมหลักสูตร E-Learning (อ่าน 123) 25 มี.ค. 60
คณะครูอบรม หลักสูตรทักษะชีวิตสำหรับเยาวชน (อ่าน 124) 26 มี.ค. 60
โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อ่าน 129) 26 มี.ค. 60
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ (อ่าน 270) 29 ส.ค. 59
โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 267) 05 ก.ค. 59
โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา (อ่าน 274) 04 ก.ค. 59
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ เทศบาลนครแม่สอด ระหว่าง (อ่าน 899) 26 มิ.ย. 59
โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน กำหนดจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 (อ่าน 281) 13 มิ.ย. 59
>> ติดตามข่าวสารข้อมูลของโรงเรียนเพิ่มเติมได้ที่ Fanpage : โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน...ค่ะ (อ่าน 383) 13 มิ.ย. 59