ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คำขวัญของโรงเรียน >> วินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน << วิสัยทัศน์ของโรงเรียน >> มีความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำความเป็นไทย ใส่ใจสุขภาพ รักษาสิ่งแวดล้อม ก้าวไปพร้อมเทคโนโลยี แบบเศรษฐกิจพอเพียง << อัตลักษณ์ของโรงเรียน >> ผู้เรียนเป็นผู้รักสิ่งแวดล้อม << เอกลักษณ์ของโรงเรียน >> สิ่งแวดล้อมดีเด่น <<
ข่าวประชาสัมพันธ์
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ รายวิชาเคมี 1
ชุดกิจกรรม เรื่องฟิสิกส์อะตอม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน
เผยแพร่ผลงาน รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเรื่องฟิสิกส์อะตอม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
เผยแพร่ผลงาน รายงานการพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องการวาดภาพระบายสีได้โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียน
เผยแพร่ผลงาน การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติมชุดท้องถิ่นในจังหวัดแพร่ กลุ่มสาร
ข่าวการศึกษา

ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน

ลิ้งค์น่าสนใจ